Date danmark Lejre

13-Dec-2017 17:20 by 2 Comments

Date danmark Lejre

Vilkår for listepunkt 1.1.b 7.a Afsnit 3 må være i drift på almindelige hverdage mandag til fredag mellem kl. februar 201, idet den enkelte test højst må vare 1 minutter, og der samlet på årsbasis (12 mdr.) max. 9.a Højden af skorstenen ved testcenterets afsnit 3 skal mindst være 23 m over terræn.

date danmark Lejre-42

Der udføres kun én test ad gangen af minutters varighed.

Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud, afledningstilladelse, spildevandsanalyser, EMAS- eller ISO auditrapporter samt spildevands-, luft-, lugtog støjrapporter. Komplet, opdateret samling af sikkerhedsdatablade for produkter og kemikalier, der anvendes og oplagres på virksomheden, C. Medfører den manglende overholdelse af vilkår, at der er en umiddelbar fare for menneskers sundhed eller i betydelig omfang truer miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante del heraf indstilles, indtil vilkåret er overholdt.

Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld. (Afsnit 3) Den ansvarlige for virksomheden skal endvidere underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden: a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes, b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år..

Under normale omstændigheder benyttes overskudsgassen til andre formål ombord, men der kan opstå situationer, hvor dette ikke er muligt og gassen skal derfor afskaffes sikkert på anden vis.

Kravet til enheden er, at den lynhurtigt skal kunne omdanne en stor mænge eksplosiv gas til harmløs røggas og temperaturen herpå må ikke overstige 3 C, hvilket indebærer, at der ikke må stå levende flammer op af skorstenen.

Indberetning 16.a Virksomheden skal mindst en gang om året fremsende indberetning vedrørende resultatet af egenkontrol, jf. () Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. Testcenteret afsnit 1 og 2 må maksimalt hver være i drift 00 timer årligt, hvor afsnit 1 opgøres som et rullende gennemsnit over år. antibegroningsmilder til kølevandet, ligesom der heller ikke må anvendes antibegroningsmilder som overfladebehandling i op på rørene. Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen i den kommende Vandplan kan opfyldes for den del af Limfjorden der påvirkes af kølevandudledningen. Der må ikke udledes sand, slam eller suspenderede stof der giver anledning til aflejringer i Limfjorden. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i eller omkring ved udløbet i Limfjorden. Der udlægges en blandingszone på 2 meter omkring udledningspunkt og påvirkning af temperaturen udenfor denne zone på ikke overstige 1 o C, jf. levende organismer og kvaliteten af vandet i Limfjorden. Det udledte vand må ikke indeholde organismer, som ikke er naturligt hjemhørende i Limfjorden. Der må ikke tilsættes kemikalier eller lignende til procesvandet inden udledning. Der må ikke udledes sand, slam og/eller andet bundfældeligt materiale der giver anledning til aflejringer i Limfjorden. Udledningen må ikke medføre uæstetiske forhold i Limfjorden på vandoverfladen eller omkring udløbet. Udledningen må ikke være til hinder for at målsætningen kan opfyldes for Limfjorden der modtager spildevandet, jf.

3.a På de dage, hvor der er test, skal der dagligt ske en registrering af tidspunkterne for drift af de enkelte afsnit. afsnit Alfa Laval Aalborg A/S skal føre tilsyn med udledningen mindst 2 gange årligt. Tilsynet skal føres i en driftsjournal, hvor der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn, omfanget af flydestoffer, tilstand af udløbsledning/-bygværk, strømforhold, om der er uæstetiske forhold samt hvad tilsynet i øvrigt indeholdte. I 201 må der maksimalt udledes m 3 procesvand fra test af filter og vand fra test af Pure Ballast anlægget til Limfjorden.Gasbrændere som beskrevet ovenover hedder i fagsprog GCU (Gas Combustion Unit).Det er en sikkerhedsenhed, der installeres ombord på gastankskibe.Virksomhedens navn: Alfa Laval Aalborg A/S CVR-nummer: P-nummer: Listepunkter 1.1.b og G201 Matr.Nr.: æy og 12a Ejerlav: Aalborg Markjorder Adresse: Gasværksvej 38 Virksomhedens ejer: Alfa Laval Aalborg A/S Ansøger: Alfa Laval Aalborg A/S Ejendommens ejer: Alfa Laval Aalborg A/S INDHOLDSFORTEGNELSE side Aalborg Kommunes afgørelse 1.1 Godkendelse med vilkår Basistilstandsrapport Revurdering af afgørelse Offentliggørelse og klagevejledning Vejledning om evt. Afgørelsens forudsætninger 2.1 Lovgrundlag a Forudgående offentlighed Bilag til sagen Virksomhedens etablering mv Beliggenhed og kommuneplan mv Produktion Forureningsforhold Partshøring Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger 17 Vedlagte bilag 3.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 2/19 1.Enheden skal brænde gas af i forbindelse med tømning af skibets last for at undgå eksplosionsfarer ombord i den forbindelse.